Skip to main content

Total Fertility Rate (TFR) (Birth/ woman)

Total Fertility Rates by Residence
(Total)
State 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
 Andhra Pradesh           1.7           1.7           1.8           1.8           1.8           1.8           1.9           1.8           1.9           2.0           2.0           2.1           2.2           2.2           2.3           2.3
 Arunachal Pradesh                                 
 Assam           2.3           2.3           2.3           2.3           2.4           2.4           2.6           2.6           2.7           2.7           2.9           2.9           2.9           3.0           3.0           3.1
 Bihar           3.3           3.2           3.2           3.4           3.5           3.6           3.9           3.9           3.9           4.2           4.3           4.3           4.2           4.3           4.4           4.5
 Chhattisgarh           2.5           2.5           2.6           2.6           2.7           2.7           3.0           3.0           3.1           3.3           3.4           3.3        
 Delhi           1.6           1.7           1.7           1.7           1.8           1.8           1.9           2.0           2.0           2.1           2.1           2.1        
 Goa                  1.4           1.4           1.4           1.5           1.5           1.5           1.6           1.6           1.5           1.4           1.4           1.4           1.4
 Gujarat           2.2           2.2           2.3           2.3           2.3           2.4           2.5           2.5           2.6           2.7           2.8           2.8           2.8           2.8           2.9           2.9
 Haryana           2.3           2.2           2.3           2.2           2.3           2.3           2.5           2.5           2.6           2.7           2.8           3.0           3.0           3.1           3.1           3.2
 Himachal Pradesh           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7           1.8           1.9           1.9           1.9           2.0           2.2           2.1           2.1           2.1           2.2           2.3
 Jammu & Kashmir           1.7           1.6           1.7           1.9           1.9           1.9           2.2           2.2           2.3           2.3           2.4           2.4        
 Jharkhand           2.6           2.7           2.8           2.7           2.8           2.9           3.2           3.2           3.2           3.4           3.5           3.5        
 Karnataka           1.8           1.8           1.8           1.9           1.9           1.9           2.0           2.0           2.1           2.1           2.2           2.3           2.3           2.4           2.4           2.4
 Kerala           1.8           1.8           1.9           1.8           1.8           1.8           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7           1.8           1.8           1.8           1.9
 Madhya Pradesh           2.8           2.8           2.8           2.9           2.9           3.1           3.3           3.3           3.4           3.5           3.6           3.7           3.8           3.8           3.9           4.0
 Maharashtra           1.8           1.8           1.8           1.8           1.8           1.8           1.9           2.0           2.0           2.1           2.2           2.2           2.3           2.3           2.4           2.5
 Manipur                  1.5           1.5           1.5           1.7           1.7           1.6           1.5           1.7           1.6           1.7           1.9           2.0           2.1
 Meghalaya                  2.7           2.7           2.8           3.0           3.1           3.0           3.2           3.2           3.3           3.1           3.3           3.7           3.7
 Mizoram                  1.5           1.5           1.6           1.8           1.8           1.9           1.9           2.1           2.2           1.6           1.8           1.7           1.7
 Nagaland                  1.6           1.6           1.7           1.8           1.9           1.9           2.1           2.0           1.8           1.2           1.3           1.3           1.3
 Odisha           2.0           2.0           2.1           2.1           2.1           2.2           2.4           2.4           2.4           2.5           2.6           2.7           2.6           2.6           2.6           2.8
 Punjab           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7           1.8           1.9           1.9           2.0           2.1           2.1           2.2           2.3           2.3           2.4           2.4
 Rajasthan           2.7           2.7           2.8           2.8           2.9           3.0           3.3           3.3           3.4           3.5           3.7           3.7           3.8           3.9           4.0           4.1
 Sikkim                  1.5           1.5           1.6           1.8           1.8           1.8           2.0           2.2           2.2           2.3           2.4           2.4           2.4
 Tamil Nadu           1.6           1.6           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7           1.6           1.7           1.7           1.8           1.9           2.0           2.0           2.1
 Telangana           1.7           1.8           1.8                          
 Tripura                  1.3           1.3           1.4           1.5           1.6           1.7           1.7           1.7           1.6           1.5           1.6           1.7           1.8
 Uttar Pradesh           3.1           3.1           3.2           3.1           3.3           3.4           3.7           3.8           3.9           4.2           4.2           4.4           4.4           4.4           4.5           4.7
 Uttarakhand           1.9           2.0           2.0           1.9           2.0           2.1           2.2           2.2           2.4           2.5           2.6           2.6        
 West Bengal           1.6           1.6           1.6           1.6           1.7           1.7           1.9           1.9           1.9           2.0           2.1           2.2           2.3           2.3           2.4           2.4
 Andaman & Nicobar Islands                  0.7           0.8           0.7           0.8           0.8           0.8           0.7           0.7           0.8           0.9           0.8           0.7           0.9
 Chandigarh                  1.5           1.6           1.6           1.7           1.8           1.8           1.8           1.9           1.8           1.6           1.6           1.9           2.0
 D&N Haveli                  2.7           2.8           2.8           3.0           3.0           3.2           3.3           3.4           3.4           3.7           3.8           3.6           4.3
 Daman & Diu                  1.9           2.0           2.0           2.0           1.8           1.9           1.9           2.0           2.2           2.2           2.4           2.2           2.4
 Lakshadweep                  1.6           1.6           1.6           1.7           1.6           2.1           2.2           2.2           2.3           2.2           2.2           2.4           3.0
 Puducherry                  1.7           1.7           1.7           1.8           1.8           1.6           1.6           1.7           1.7           1.7           1.7           1.8           1.8
 India          2.3          2.3          2.3          2.3          2.4          2.4          2.6          2.6          2.7          2.8          2.9          2.9          3.0          3.0          3.1          3.2
Source: Sample Registration System