Skip to main content

Life Expectancy

Life Expectancy of States
(Years) 2010-14   2009-13   2008-12   2007-11   2006-10
  At Birth   Age 5-10   At Birth   Age 5-10   At Birth   Age 5-10   At Birth   Age 5-10   At Birth   Age 5-10
State Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
Andhra Pradesh 68.5 66.3 70.8   66.4 64.1 69   67.9 65.5 70.4   66.1 63.5 68.9   67.0 64.7 69.4   65.4 62.9 68.1   66.3 64.0 68.6   64.9 62.5 67.5   65.8 63.5 68.2   64.8 62.3 67.3
Assam 63.9 62.7 65.5   63.9 62.4 65.9   63.3 61.9 65.1   63.5 61.8 65.8   62.7 61.2 64.8   63.1 61.2 65.5   62.2 61.2 63.6   62.6 61.1 64.4   61.9 61 63.2   62.2 60.9 64
Bihar 68.1 67.8 68.4   66.7 66.2 67.2   67.7 67.3 68.0   66.5 65.9 67.1   67.2 66.7 67.6   66.2 65.5 67.0   66.3 65.9 66.8   65.8 65.0 66.7   65.8 65.5 66.2   65.5 64.8 66.3
Chhattisgarh 64.8 63.3 66.3   63.6 61.6 65.7                                                                
Delhi 73.2 72.0 74.7   70.2 68.8 71.9                                                                
Gujarat 68.7 66.6 71.0   67.6 65.3 70.3   68.2 66.0 70.5   67.3 64.8 70.0   67.7 65.5 70.1   67.0 64.5 69.8   67.3 65.2 69.6   66.8 64.4 69.6   66.8 64.9 69   66.5 64.2 69.2
Haryana 68.6 66.3 71.3   67.3 64.7 70.5   68.2 65.8 70.9   62.4 59.6 65.7   67.6 65.4 70.1   66.9 64.2 70.0   67.3 65.0 69.8   66.8 64.1 70.0   67 67 69.5   66.8 66.8 69.8
Himachal Pradesh 71.6 69.3 74.1   69.9 67.4 72.5   71.0 69.0 73.1   69.3 66.9 71.8   70.5 68.3 72.7   69.0 66.4 71.8   70.1 67.9 72.3   68.5 66.1 71.1   70 67.7 72.4   68.5 65.9 71.2
Jammu & Kashmir 72.6 70.9 74.9   71.2 69.5 73.7   72.0 70.6 74.0   70.7 69.2 72.9   71.0 69.9 72.4   69.8 68.7 71.3   70.5 69.4 71.9   69.5 68.3 71.0   70.1 69.2 71.1   69.1 68.1 70.2
Jharkhand 66.6 66.2 66.9   65.1 64.5 65.8                                                                
Karnataka 68.8 66.9 70.8   66.5 64.4 68.7   68.5 66.4 70.8   66.4 64.1 68.9   68.0 65.8 70.3   66.2 63.8 68.7   67.5 65.2 70.0   65.9 63.4 68.7   67.2 64.9 69.7   65.8 63.4 68.4
Kerala 74.9 72.0 77.8   70.9 67.8 73.9   74.8 71.8 77.8   70.8 67.7 73.9   74.7 71.6 77.7   70.6 67.4 73.8   74.4 71.5 77.3   70.4 67.4 73.4   74.2 71.5 76.9   70.3 67.4 73.1
Madhya Pradesh 64.2 62.5 66.0   64.5 62.4 66.9   63.8 62.3 65.5   64.6 62.7 66.8   63.3 61.9 65.0   64.4 62.5 66.5   62.8 61.3 64.5   64.1 62.3 66.3   62.4 61.1 63.8   63.9 62.2 65.8
Maharashtra 71.6 69.9 73.6   68.5 66.6 70.5   71.3 69.4 73.4   68.3 66.3 70.6   70.8 68.8 72.9   67.9 65.8 70.2   70.3 68.3 72.4   67.7 65.5 70.0   69.9 67.9 71.9   67.4 65.4 69.6
Odisha 65.8 64.7 67.1   65.5 64.2 66.9   64.8 63.8 65.9   65.0 63.9 66.2   64.3 63.4 65.3   64.7 63.6 65.8   63.7 62.9 64.5   64.5 63.5 65.4   63 62.2 63.9   64 63 65.1
Punjab 71.6 69.7 73.8   69.1 66.9 71.8   71.1 69.1 73.4   68.9 66.5 71.6   70.3 68.1 72.9   68.3 65.7 71.4   69.8 67.7 72.2   68.1 65.6 70.9   69.3 67.4 71.6   67.9 65.5 70.6
Rajasthan 67.7 65.5 70.2   67.6 64.7 71   67.5 65.4 70.0   67.9 64.9 71.3   67.2 65.2 69.4   67.9 65.1 71.1   66.8 65.0 68.7   67.7 65.2 70.5   66.5 64.7 68.3   67.7 65.3 70.4
Tamil Nadu 70.6 68.6 72.7   67.4 65.3 69.6   70.2 68.2 72.3   67.1 64.9 69.3   69.8 67.9 71.9   66.9 64.8 69.1   69.4 67.6 71.4   66.7 64.8 68.8   68.9 67.1 70.9   66.5 64.6 68.5
Uttar Pradesh 64.1 62.9 65.4   64.6 62.9 66.6   63.8 62.5 65.2   64.6 62.7 66.6   63.5 62.3 64.8   64.4 62.6 66.4   63.0 61.9 64.2   64.2 62.4 66.2   62.7 61.8 63.7   64.1 62.6 65.9
Uttarakhand 71.7 69.1 74.5   69.3 66.5 72.2                                                                
West Bengal 70.2 68.9 71.6   67.7 66.3 69.2   69.9 68.5 71.6   67.6 66.1 69.3   69.7 68.1 71.5   67.4 65.8 69.3   69.4 67.8 71.3   67.2 65.6 69.2   69 67.4 71   67 65.3 68.9
India 67.9 66.4 69.6   66.7 64.9 68.8   67.5 65.8 69.3   66.5 64.6 68.7   67.0 65.4 68.8   66.3 64.3 68.4   66.5 64.9 68.2   66.0 64.1 68.1   66.1 64.6 67.7   65.8 63.9 67.8
Source: Sample Registration System